Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna Przetarg na dzierżawę Schroniska PTTK na Starych Wierchach  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2013-02-26] Przetarg na dzierżawę Schroniska PTTK na Starych Wierchach

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 2 525 000,00 zł.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

SCHRONISKA  PTTK NA STARYCH WIERCHACH W GORCACH

 

Objęcie obiektu w dzierżawę nastąpić może w drugiej połowie kwietnia 2013 r. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – STARE WIERCHY składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia 11 marca 2013 roku do godz. 15 00  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

 

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy, nie mniej jednak niż 47 500,00 złotych netto (wobec faktu, iż należność czynszowa jest obciążona podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty”

  dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax  18-443-89-19.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

 

                                                                                                         

                      

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl