Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin  
Polecamy i zapraszamy
Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Informacje o Zielonych schroniskach w Paśmie Beskidów-Gorców-Piernin

PROJEKTY ZIELONE SCHRONISKA
 
Oś Priorytetowa 3.
 
Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
 
Projekty:        Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Tatrach Polskich (7 obiektów),
                        Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 obiektów).
 
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie
 
Jednostka realizująca: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o.w Nowym Sączu
 
            Celem projektu jest uczynienie ze schronisk górskich PTTK miejsc przyjaznych turystom jak i ograniczenie niekorzystnego ich oddziaływania na środowisko.
 
Cel ten zrealizować chcemy poprzez:
 
1. Wzbogacenie i podniesienie jakości nieodpłatnej oferty 18 schronisk górskich PTTK, opracowanie i wprowadzenie jednolitego standardu tej oferty. W tej części projekt obejmuje:
 
    a.budowę lub uzupełnienie ogólnodostępnej turystycznej infrastruktury schronisk:
        - we wszystkich 18 obiektach: zagospodarowanie otoczenia, miejsc odpoczynku w rejonie obiektów, ogólnodostępne kuchnie turystyczne, suszarnie odzieży, samoobsługowe punkty napraw sprzętu turystycznego, możliwość ładowania akumulatorów telefonów, dostęp do multimediów z informacją turystyczną,
        - poprawa standardu ogólnodostępnych schroniskowych sanitariatów: (Luboń, Wierchomla, Markowe Szczawiny, Pięć Stawów),
        - adaptacja dla możliwej recepcji osób niepełnosprawnych schroniska na Przehybie,      
 
   b.atrakcyjnienie pobytu, opracowanie i wprowadzenie nowych ofert obejmujących:
       - szlaki, trasy i miejsca widokowe (Markowe Szczawiny, Hala Łabowska, Jaworzyna Krynicka),
       - w schroniskach o znaczeniu historycznym odtworzenie pierwotnego wystroju wnętrz jak i wzbogacenie regionalnej aranżacji wnętrz i części wyposażenia niektórych z obiektów (Maciejowa, Turbacz, Przehyba, Morskie Oko, Chochołowska),
       - stałe ekspozycje dot. patronów schronisk, ważnych odwiedzających je osób i ważnych w historii tych obiektów wydarzeń,
       -  rozbudowa ekspozycji przyrodniczej i historyczno-kulturowej (Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK, nowe pomieszczenia i poszerzenie ekspozycji dla ośrodków na Markowych Szczawinach i Turbaczu, poszerzenie ekspozycji na Jaworzynie Krynickiej, budowa i urządzenie ośrodka na Przehybie),
 
    c.wytyczenie nowych tras i propagowanie narciarstwa biegowego, wędrówek na rakietach śnieżnych, skitouru (Beskid Sądecki, Hala Krupowa, Polana Chochołowska),
 
   d.doposażenie schronisk w środki pierwszej pomocy w tym ratujące życie.
 
2. Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury służącej ochronie środowiska i  poszanowaniu energii w tym:
 
- budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków (przy schroniskach na Leskowcu i na Starych Wierchach oraz przy bacówce nad Wierchomlą) oraz  modernizacja również 3 oczyszczalni (w schroniskach na Polanie Chochołowskiej, Hali Gąsieniowej w Tatrach i na Markowych Szczawinach pod Babią Górą),
 
instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w 9 obiektach (Hala Łabowska, Hala Krupowa, Luboń, Maciejowa, Wierchomla, Stare Wierchy, Leskowiec, Markowe Szczawiny, Chochołowska),
 
- uporządkowanie gospodarki odpadami (segregacja, pojemniki, prasy do śmieci) w 18 obiektach w tym we wszystkich schroniskach tatrzańskich.
 
            Spodziewany efekt ekologiczny to:
likwidacja zużycia węgla i koksu w ilości ok. 13,3 t/rok. Redukcja emisji do atmosfery zanieczyszczeń w ilościach:  0,32 t/rok dwutlenku siarki (SO2), 0,35 t/rok tlenków azotu (NOx),  29,3 t/rok dwutlenku węgla (CO2)0,53 t/rok pyłów.
 
3. Działania uzupełniające: promocja projektu i produktu, badania rynku w tym poziomu akceptacji produktu jak i możliwości jego poszerzenia w przyszłości i inne.
 
Prace w trakcie realizacji, planowane zakończenie koniec 2011 r.
 
Wartości całkowite projektów projektów:
            Tatry                                                             3 452 279,40 zł
            Pasmo Beskidów-Gorców-Pienin        6 394 626,20 zł
 
Wartości dofinansowania:
            Tatry                                                             2 014 962,10 zł
            Pasmo Beskidów-Gorców-Pienin        3 842 788,30 zł.
 
Nowy Sącz, październik 2010 r.                                       PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.
 
uwaga:  w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn.:"MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZIELONE SCHRONISKA W PAŚMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN " uległa zmianie wartośc całkowita Projektu i aktualnie wynosi kwotę 6 443 960,95 złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
Nowy Sącz, dnia 21 czerwca 2011 roku
 
 uwaga: w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn:"MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZIELONE SCHRONISKA W TATRACH POLSKICH" uległa zmianie wartość całkowita Projektu, która wynosi aktualnie kwotę 3 455 717,77 złotych (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) oraz kwota dofinansowa, która wynosi po zmianie 1 984 309,84 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych  osiemdziesiat cztery grosze).
Nowy Sącz, dnia 12 kwietnia 2012 roku
 
 
realizacja projektu na koniec kwietnia 2011 roku
 
 Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach: kuchnia turystyczna, suszarnia turystyczna, sanitariaty
 
Nowy Sącz, dnia 2 maja 2011 roku
 
 
dodatkowa realizacja projektu na 5 maja 2011 roku
 
Bacówka PTTK Nad Wierchomlą: kuchnia turystyczna,suszarnia turystyczna,sanitariaty
 
Nowy Sącz, dnia 5 maja 2011 roku
 
                                                                   
dodatkowa realizacja projektu na 30 czerwca 2011 roku
 
 Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach: rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 roku na bazie budynku:
GOPR-Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 
Bacówka PTTK "Nad Wierchomlą"-w trakcie prace związane z: budową oczyszczalni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym,  instalacją kolektorów słonecznych oraz tarasem widokowym
  
Nowy Sącz, dnia 1 lipca 2011 roku

dodatkowa realizacja projektu w lipcu 20121

Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach - refundacja poniesionych kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków

Nowy Sącz, dnia 31 lipca 2011 roku

dodatkowa realizacja projektu na 19 sierpnia 2011 roku

Bacówka PTTK "Nad Wierchomlą"-dokonano końcowego odbioru robót związanych z wykonaniem tarasu widokowego przy  bacówce wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz odbioru częściowego prac związanych z budową oczyszczalni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym

Wierchomla -taras z kolektorami słonecznymi.JPG

 

Nowy Sącz, dnia 22 sierpnia 2011 roku

 

dodatkowa realizacja projektu na 20 września 2011 roku

Bacówka PTTK "Nad Wierchomlą" -dokonano końcowego odbioru prac związanych z budową oczyszczalni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym

Wierchomla - stacja trafo.jpg

 

Wierchomla - oczyszczalnia.JPG

 

Nowy Sącz, dnia 21 września 2011 roku

 

 

 

dodatkowa realizacja projektu w październiku 2011 roku

      Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej -"wykonanie tarasu widokowego, dostosowanie pomieszczeń na kuchnię turystyczną i suszrnię odzieży oraz zagospodarowanie otoczenia"

Łabowska taras.JPG

 

     Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynicvkiej -"wykonanie tarasu widokowego i dostosowanie pomieszczenia na suszarnię odzieży wraz z wyposażeniem"  oraz "modernizacjs Ośrodka Muzealnego PTTK"

Jaworzyna Muzeum.JPG

Jaworzyna Muzeum 2.JPG

 

Nowy Sącz, dnia 31 października 2011 roku

 

 

dodatkowa realizacja projektu w listopadzie 2011 roku

    Schronisko PTTK na Przehybie -"wykonanie instalacji kolektorów słonecznych"

Przehyba kolektory.jpg

 

 Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2011 roku

 

 dodatkowa realizacja projektu w czerwcu 2012 roku:

 Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej -"zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych"

Łabowska Hala kolektory.jpg

 

Nowy Sącz, dnia 30 czerwca 2012 roku

 

realizacja we wrześniu 2012 roku:

Schronisko PTTK na Przehybie -"wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie miejsc odpoczynku, kuchni turystycznej, suszarni odzieży oraz Ośrodka Kultury Górskiej"

 

Nowy Sącz, dnia 24 września 2012 roku

 realizacja październik/listopad/grudzień 2012:

oczyszczalnie ścieków - Schronisko PTTK na Starych Wierchach oraz Schronisko PTTK na Leskowcu

Schronisko PTTK na Starych Wierchach -wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych:kuchni turystycznej i suszarni turystycznej"

Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim-wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska, oraz remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni i suszarni turystycznych oraz sanitariatów"

Schronisko PTTK na Turbaczu-wykonanie kuchni turystycznej z dostawą warnika, wykonanie suszarni odzieży, zagospodarowanie przestrzeni wokół schroniska

Schronisko PTTK na Leskowcu-kolektory słoneczne,zagospodarowanie miejsc odpoczynku,suszarnia i kuchnia turystyczna z warnikiem

dostawa pras do segregacji odpadów -wszystkie obiekty objete projektem

Stare Wierchy oczyszczalnia.jpg

Leskowiec oczyszczalnia.jpg

 

Nowy Sącz, październik, listopad 2012

 

realizacja zakończona w lutym 2013:

Schronisko PTTK na Przehybie -wystawa w Ośrodku Turystyki Górskiej (przygotowanie ośrodka na potrzeby wystawy)

wystawa na Przehybie.JPG

wystawa na Przehybie 2.JPG

 realizacja marzec-kwiecień 2013:

NARTY-SKITORUY-RAKIETY ŚNIEŻNE W BEKIDACH - mapy szlaków:

Łabowska.jpg

Przehyba.jpg

Szlaki tourowe Gorce.JPG

Mapka szlaków

Mapa schematyczna szlaków-Beskid Sądecki-PasmoRadziejowej_JPG2.jpg

 

wszystkie obiekty objęte Projektem- dostarczenie defibrylatorów,

 

Schronisko PTTK na Turbaczu-odtworzenie historycznego wystroju ogólnodostępnej części schroniska

 

Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej -tablica informacyjna na potrzeby stałej ekspozycji przyrodniczej i historyczno-kulturowej "Kultura górska"

 Bacówka PTTK na Maciejowej- kolektory słoneczne, odtworzenie wystroju

 

 realizacja w maju 2013 roku

Schronisko PTTK na Leskowcu -stała ekspozycja "Jan Paweł II w Beskidach i Gorcach"

Schronisko PTTK na Turbaczu-stałe ekspozycje: "Jan Paweł II w Beskidach i Gorcach", przyrodnicza i historyczno-kulturowa "Kultura górska"

Bacówka PTTK na Maciejowej-stała ekspozycja przyrodnicza i historyczno-kulturowa "Kultura górska", suszarnia i kuchnia turystyczna z warnikiem oraz zagospodarowanie otoczenia

 wszystkie obiekty objęte projektem- System Informacji Turystycznej - wraz z systemem rezerwacyjnym www.schroniska.pttk.pl

 realizacja w czerwcu 2013 roku

Schronisko PTTK na Przehybie- w Ośrodku Turystyki Górskiej ( o czym była mowa w lutym) - wystawy: "Jan Paweł II w Beskidach", historyczno-kulturowa

 Schronisko PTTK na Hali Krupowej-kolektory słoneczne,  suszarnia turystyczna i kuchnia turystyczna z warnikiem, zagospodarowanie otoczenia

 Krupowa.JPG

Turbacz zagospod..JPG

 Turbacz kuchnia.JPG

Turbacz suszarnia.JPG 

Turbacz odtworzenie wystroju.JPG

Turbacz OTG.JPG

 

realizacja w końcowych miesiącach projektu:

lipiec- wrzesień2013:

dostarczenie urządzeń do przygotowywania wrzątku dla pozostałych obiektów: Jaworzyna,Wierchoma,Łabowska Hala,Przehyba, Markowe Szczawiny,Luboń

dostarczenie rakiet śnieżnych do Bacówki nad Wierchomlą, schronisk na Markowych Szczawinach i na Hali Krupowej

Schronisko PTTK na Przehybie -wykonanie ekspozycji przyrodniczej oraz wzbogacenie wystroju i regionalna aranżacja wnętrz

wszystkie obiekty -dostarczenie uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych i urzadzeń GPS

 wszystkie obiekty-punkty naprawy sprzętu turystycznego

 Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach -zagospodarowanie turystyczne

dostarczenie koszy do segregacji odpadów-Jaworzyna,Wierchomla,Przehyba,Markowe

 

 

napisali ( i nie tylko) o projekcie między innymi:

Sądeczanin 15 października 2010.PDF

Sądeczanin  18 października 2010.PDF

Gazeta Krakowska 20 października 2010.PDF 

Gazeta Wyborcza 20 października 2010.PDF

Dziennik Polski 26 października 2010.PDF

Newsweek 7 listopada 2010.PDF

Gazeta Krakowska kwiecień 2011.PDF

Sądeczanin 20 kwietnia 2011.PDF

Tygodnik Podhalanski 29 lipca 2011.doc

Gazeta Wyborcza 20 sierpnia 2011.PDF

 SĄDECZANIN- 23 SIERPNIA 2011.PDF

 Dziennik Polski-26 sierpnia 2011

 

Dziennik Polski 26 sierpnia 2011.PDF

Polska Gazeta Krakowska 25 sierpnia 2011.PDF

TVP Kraków 4 października 2011  -http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/4-x-2011-godz-1830/5402517

Dziennik Polski 7 października 2011r_.PDF

 Sądeczanin 23  listopada 2011.PDF

 

Markowy Produkt Turystyki Górskiej „Zielone schroniska PTTK „
Zielone schroniska, czyli proekologiczna działalność PTTK.
Reportaż o proekologicznych inwestycjach, przeprowadzonych w obiektach PTTK w ostatnich latach. http://www.youtube.com/watch?v=pYcHlnQh2Yc&feature=email
 

 Sądeczanin 31 lipca 2012.PDF

Gazeta i Portal informatyczny miasto NS - otwarcie OKTG na Przehybie PDF

 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl