Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna ZAWOJA - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2012-07-20] ZAWOJA - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ogłasza przetarg pisemny ofertowy, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej KW KR1B/00010809/5 położonej w Zawoi, na którą składają się działki o numerach 21510/3 i 21513/18 o łącznej pow. 0,1598 ha wraz z budynkiem wykorzystywanego jako DOM TURYSTY PTTK „HANKA” i budynkiem gospodarczym. Budynek Domu Turysty jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony o pow. użytkowej 385,15 m2.
Będąca przedmiotem przetargu nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną kaucyjną na rzecz nie istniejącego już CFT i W w kwocie 185,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych).       
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – Zawoja” z ceną zakupu oraz innymi wymaganymi dokumentami prosimy przesłać pocztą listem poleconym na adres organizatora przetargu Spółkę z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”, Rynek 9,
33-300 Nowy Sącz lub złożyć w siedzibie Spółki osobiście w terminie do godziny 14.oo dnia 8 sierpnia 2012 roku. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową terminem złożenia oferty jest data otrzymania przesyłki przez organizatora przetargu.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
e) oferowaną cenę.
f) do oferty dołączyć należy kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Cena wywoławcza wynosi 567 000,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy). Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT w oparciu o przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2012 roku w siedzibie organizatora przetargu w Nowym Sączu, Rynek 9 o godz. 900.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 8 sierpnia 2012 roku  na rachunek organizatora przetargu nr 43124047481111000048818265. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie bezzwłocznie zwrócone. Wadium ulegnie przepadkowi jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
W dniu podpisywania umowy notarialnej cała wymagana należność musi znajdować się na koncie organizatora przetargu.
Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, stroną sprzedającą będzie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 11.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
-prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli równorzędne oferty i swobodnego wyboru oferty,
-odwołania, unieważnienia przetargu lub nie przyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn. Organizowany przetarg nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje dot. przetargu i oferowanej do sprzedaży nieruchomości oraz warunków udziału w przetargu udzielane są w siedzibie organizatora przetargu Spółce Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu Rynek 9 lub telefonicznie pod nr. 18 443-86-10. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (nr 601-158-515).

 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl