Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK NA STARYCH WIERCHACH  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2010-08-20] PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK NA STARYCH WIERCHACH

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

 

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 2 515 000,00 zł.

 

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

 

pisemny przetarg nieograniczony w drodze wyboru oferty na dzierżawę:

 

SCHRONISKA  PTTK NA STARYCH WIERCHACH W GORCACH

 

W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi budynek posiadający 25 miejsc noclegowych wraz z zapleczem gastronomicznym. Objęcie obiektu w dzierżawę nastąpić może w pierwszej połowie października 2010 r. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach składać należy lub przesyłać drogą pocztową z dopiskiem   „PRZETARG – STARE WIERCHY  w siedzibie Spółki jak niżej, w terminie do dnia 06 września 2010 roku do godz. 15 00  (decyduje data wpływu do Spółki).

 

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty dotyczącej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego (wobec faktu, iż będzie obciążony podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty”

  dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax  18-443-89-19.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

                                                                          Zarząd Spółki "Karpaty"

Nowy Sącz, dnia 18 sierpnia 2010 roku

 

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl