Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna Gościniec PTTK na Równicy (Ustroń) -przetarg na prowadzenie  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2021-09-08] Gościniec PTTK na Równicy (Ustroń) -przetarg na prowadzenie

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu hotelowego:

Gościniec PTTK na Równicy  (43-450 Ustroń)

Objęcie obiektu w dzierżawę planowane 31 października 2021 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – RÓWNICA składać należy w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu (33-300) ul. Rynek 9  bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia  27 września 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (wobec faktu, iż należność czynszowa jest obciążona podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),

- deklaracji przeprowadzania na własny koszt prac remontowych w obiekcie, ewentualnie jego modernizacji. Spółka gotowa jest rozważyć zawarcie umowy długoterminowej w przypadku znaczącej wartości deklarowanych nakładów,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można tel.: 18-443-86-10, 33-812-62-62, 601-158-515.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

 

                                                                                               Zarząd Spółki z o.o.

                                                                                  Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

Nowy Sącz, dnia 07 września 2021 roku


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl