Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK 'MUROWANIEC' NA HALI GĄSIENICOWEJ W TATRACH-UWAGA:zamiar dokonania oględzin schroniska prosimy zgłaszać na adres:karpaty@schroniska-pttk.com.pl  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2019-07-03] PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK 'MUROWANIEC' NA HALI GĄSIENICOWEJ W TATRACH-UWAGA:zamiar dokonania oględzin schroniska prosimy zgłaszać na adres:karpaty@schroniska-pttk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu, 33-300, Rynek 9

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny konkurs ofert - na poddzierżawę:

Schroniska górskiego PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej w Tatrach

Objęcie obiektu w poddzierżawę może nastąpić w pierwszych dniach stycznia 2020 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   PRZETARG - „MUROWANIEC”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. roku do godz. 14 00  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

     Warunkiem uczestnictwa w przetargu poza złożeniem pisemnej oferty jest wpłacenie, przed datą złożenia oferty tj. 20 sierpnia 2019 r., wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy) na konto: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz nr 43 1240 4748 1111 0000 4881 8265.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, kryteriów przetargowych oraz projektu umowy poddzierżawy, dostępne są na stronie internetowej www.schroniska-pttk.com.pl  oraz w siedzibie Spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, I piętro, tel.: 18-443-86-10.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia bądź odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.                  

UWAGA: ZAMIAR DOKONANIA OGLĘDZIN SCHRONISKA PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES: karpaty@schroniska-pttk.com.pl                                                          

KRYTERIA PRZETARGOWE .pdf

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.pdf

REGULAMIN SCHRONISKA, ZARZADZENIA .pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl