Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna STARY SĄCZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2019-04-08] STARY SĄCZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu  sprzeda  budynki i prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej zespołem budynków użytkowych.

 

Działka o nr ewidencyjnym 1865  o pow. 0,0913 ha,  położona w Starym Sączu u zbiegu ulicy Batorego z ulicą Staszica (adres: ul. Batorego 4), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer NS1S/00072858/7. jako tereny zabudowy śródmiejskiej o przeznaczeniu podstawowym usługi komercyjne i publiczne oraz o przeznaczeniu dopuszczalnym- mieszkalnictwo. Strefa ochrony centrum układu urbanistycznego i historycznych przedmieść. Część nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia za trzymiesięcznym okresem.

Oferty kupna należy przesyłać lub złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem : Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Rynek 9, w terminie do dnia 10 maja 2019 roku godz. 1400 , z dopiskiem na kopercie   ” Przetarg PTTK Stary Sącz”.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 1 500 000,00 złotych netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu  sprzedaży nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z oferowaną ceną zakupu, oraz wpłacenie, w terminie przewidzianym na składanie ofert (decyduje data wpływu na konto), wadium w wysokości 10 000,00 zł na konto wskazane w szczegółowych warunkach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej: www:schroniska-pttk.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rynek 9,  pod numerem telefonu:18 443 89 19. Wizje lokalne przedmiotu sprzedaży możliwe są po uprzednim telefonicznym umówieniem terminu ze sprzedającym. O wynikach przetargu jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.schroniska-pttk.com.pl.

warunki przetargu STARY SĄCZ

 wyciąg z operatu

księga wieczysta


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl