Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ - PRZETARG NA PROWADZENIE  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2018-06-06] SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ - PRZETARG NA PROWADZENIE

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

Schroniska PTTK na Jaworzynie Krynickiej

Przejęcie obiektu w dzierżawę nastąpić może w pierwszej połowie września 2018 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – JAWORZYNA KRYNICKA składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku do godz. 15 00  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy- nie mniej jednak niż 113 000,00 złotych netto (do kwoty doliczany jest podatek VAT wg. obowiązującej przepisami stawki),

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty” z siedzibą w Nowym Sączu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax  18-443-89-19.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

 

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl