Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna pisemny przetarg na dzierżawę Bacówki PTTK na Krawcowym Wierchu  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2015-07-24] pisemny przetarg na dzierżawę Bacówki PTTK na Krawcowym Wierchu

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 9

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000135063, o kapitale zakładowym 2 525 000,00 zł, NIP 734-00-11-495.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg na dzierżawę:

 

Bacówki PTTK na Krawcowym Wierchu

 

Objęcie obiektu w dzierżawę planowane jest w pierwszych dniach października 2015 roku.  Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – KRAWCÓW WIERCH  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku do godz. 14 00  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

 

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (wobec faktu, iż należność czynszowa jest obciążona podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto), nie mniej jednak niż 24 000,00 złotych netto,

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty”

  dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax  18-443-89-19.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia shkarpetky dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wyniku przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl