Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W CENTRUM ZAKOPANEGO  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
 • na Kalatówkach,
 • na Hali Kondratowej
 • na Polanie Chochołowskiej
 • na Hali Ornak
 • na Hali Gąsienicowej
 • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
 • w Dolinie Roztoki
 • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2014-10-29] SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W CENTRUM ZAKOPANEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości w Zakopanem

 

       SCHRONISKA I HOTELE PTTK „KARPATY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 9 (adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 9), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu pod nr KRS 0000135063, zwana dalej „Spółką” ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 35 stanowiącej działki ewidencyjne nr  363 i 672 o łącznej pow. 0,2740 ha, objętej prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księgami wieczystymi nr: NS1Z/00027892/2 i  NS1Z/00034376/1.

Cena wywoławcza  6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).

Nieruchomość obciążona jest:

 1. hipoteką bankową. Przed zawarciem notarialnej umowy kupna sprzedaży hipoteka ta zostanie wykreślona.
 2. umowami dzierżawy obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz do 30 września 2015 roku.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 28 listopada 2014 roku godz. 1400, wyłącznie na adres: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” Spółka z o.o. w Nowym Sączu, Rynek 9. Datą decydującą jest data jej wpływu (doręczenia).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki j.w., dnia 2 grudnia 2014 roku o godz. 1100.

Nieruchomość oglądać można w każdy poniedziałek i piątek godz. od 10.00-11.00, w innych terminach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (+48 18 4438610).

Informacja dot. przedmiotu i warunków przetargu zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.schroniska-pttk.com.pl . Informacja taka udzielona może zostać także telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00. Numer telefonu Spółki: +48 18 4438610.

      Warunkiem uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu nr konta: 43124047481111000048818265 do dnia 28 listopada 2014 roku (w tym dniu wadium musi znajdować się na rachunku bankowym).

      Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny

nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki, w przypadku, gdy wybrany oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonym przez Spółkę lub nie zawrze umowy sprzedaży w prawem przewidzianej formie (akt notarialny), w terminie wskazanym przez Spółkę.  Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone przelewem na podane przez nich konta do 7 (siedmiu) dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu tj. po dniu 8 grudnia 2014 roku.

      Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do:

 1. podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu,
 2. poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
 3. wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu przed zawarciem umowy sprzedaży.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie, nie przyjęcia oferty, swobodnego wyboru ofert- bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty"

Rynek 9

33-300 Nowy Sącz

 WARUNKI PRZETARGU

 MAPA


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl