Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK - TRZY KORONY - W SROMOWCACH NIŻNYCH  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2010-07-19] PRZETARG NA PROWADZENIE SCHRONISKA PTTK - TRZY KORONY - W SROMOWCACH NIŻNYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 2 515 000,00 zł.

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony w drodze wyboru oferty na dzierżawę:

SCHRONISKA PTTK „TRZY KORONY” W SROMOWCACH NIŻNYCH W PIENINACH

W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi budynek posiadający 50 miejsc noclegowych wraz z zapleczem gastronomicznym. Objęcie obiektu w dzierżawę nastąpić może w dniu 31 sierpnia 2010 r. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach składać należy lub przesyłać drogą pocztową z dopiskiem „PRZETARG – TRZY KORONY” w siedzibie Spółki jak niżej, w terminie do dnia 26 lipca 2010 roku do godz. 15 00 (decyduje data wpływu do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:
- oferty dotyczącej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego (wobec faktu, iż będzie obciążony po-datkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),
- oferty programowej prowadzenia obiektu,
- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne do-świadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),
- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,
- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty” dla celów postępowania przetargowego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax 18-443-89-19. Wydzier-żawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swo-bodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wy-nikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

Prezes Zarządu
Sp. z o.o. S. i H. PTTK „Karpaty”


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl