Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna PRZETARG NA PROWADZENIE BACÓWKI PTTK NA MACIEJOWEJ  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2012-07-11] PRZETARG NA PROWADZENIE BACÓWKI PTTK NA MACIEJOWEJ

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 2 525 000,00 zł.
                                                                 o   g   ł   a   s   z   a
pisemny przetarg nieograniczony w drodze wyboru oferty na dzierżawę:
SCHRONISKA-BACÓWKI PTTK NA MACIEJOWEJ  W GORCACH
 
Objęcie obiektu w dzierżawę nastąpić może 1 października 2012 r. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach składać należy lub przesyłać drogą pocztową z dopiskiem  „PRZETARG – MACIEJOWA” w siedzibie Spółki jak niżej,w terminie do dnia 1 sierpnia 2012 roku do godz.15 00  (decyduje data wpływu do Spółki).
 
Od zgłaszających ofertę oczekujemy:
- oferty dotyczącej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego (wobec faktu, iż będzie obciążony podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),
- oferty programowej prowadzenia obiektu,
- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),
- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,
- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty”
 dla celów postępowania przetargowego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax  18-443-89-19.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.                                                                            
                                                                                            Zarząd Spółki SiH PTTK "Karpaty"
Nowy Sącz, dnia 11 lipca 2012 roku 
                                                                                                         
                      

 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl